Saeimā atbalsta NA iesniegtos grozījumus, kas liegs publiskajos iepirkumos piedalīties ”ofšoriem”

Saeima atbalstīja Rihards Kols izstrādātos un Nacionālās apvienības frakcijas Saeimā virzītos grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas beidzot aizliegs valsts iepirkumos piedalīties t.s. ofšoriem. Ar šiem grozījumiem beidzot izskaudīsim iespēju negodprātīgiem …

Saeima atbalstīja Rihards Kols izstrādātos un Nacionālās apvienības frakcijas Saeimā virzītos grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas beidzot aizliegs valsts iepirkumos piedalīties t.s. ofšoriem.
Ar šiem grozījumiem beidzot izskaudīsim iespēju negodprātīgiem uzņēmējiem “zvejot” naudu no valsts budžeta katla un pārtraukt tos “karuseļus”, kurus apmaksā mūsu nodokļu maksātāji.
Priekšlikumi “ofšoru” ierobežošanai un to pamatojums:

Priekšlikumi Publisko iepirkumu likuma grozījumiem:

1. Papildināt likuma 9. panta astoto daļu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:
‘’5.) no dalības iepirkumā tiek izslēgts arī tāds pretendents, kas ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijās reģistrēts uzņēmums.’’

2. Papildināt likuma 42. panta pirmo daļu ar jaunu 12.punktu šādā redakcijā:
“ 12) kandidāts vai pretendents, kas ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstī un teritorijās reģistrēts uzņēmums.’’

3. Papildināt 42. panta pirmo daļu ar jaunu 13.punktu šādā redakcijā:
‘’13) kandidāts vai pretendents, kas ir reģistrēts Latvijas Republikā, kurā vairāk par 25% kapitāldaļu (akciju) turētājs ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstī un teritorijās reģistrēts uzņēmums.’’

4. Papildināt 42. panta pirmo daļu ar jaunu 14.punktu šādā redakcijā:
‘’14) kandidāta vai pretendenta, kāds no piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijās reģistrēts uzņēmums.’’

Priekšlikumu pamatojums:

Uzņēmumu dibināšana ārzonās – zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās – visbiežāk ir saistāma ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Starptautiskie eksperti apliecina nepārprotamu saistību starp t.s. “ārzonās” (zemu nodokļu un beznodokļu valstīs un teritorijās) reģistrētiem uzņēmumiem, mazākiem nodokļu ieņēmumiem, starpvalstu sankciju apiešanu un pelēko ekonomiku. Arī Latvijas tiesību akti nodokļu jomā paredz speciālas normas, kas vērstas uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas novēršanu. Likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredz vairākas tiesību normas, atbilstoši kurām ir jāietur nodoklis vai jāpalielina ar nodokli apliekamais ienākums, ja maksājumi tiek veikti personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas kādā no Ministru kabineta (MK) noteikumos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām uzskaitītajām valstīm vai teritorijām. Šī saraksta pamatā ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) veidotais saraksts , saskaņā ar kuru galvenie nodokļu patvērumus raksturojošie kritēriji ir zemu nodokļu politika, nodokļu nepiemērošana, kaitīga nodokļu prakse, caurskatāmības un informācijas apmaiņas trūkums.

Ja zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju personas veic saimniecisko darbību, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā, pastāv grūtības iekasēt nodokļus par Latvijā gūtajiem ienākumiem, jo bieži vien ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām nepastāv informācijas apmaiņa un administratīvās sadarbības mehānisma, kā arī uzņēmumu faktiskie īpašnieki, likumiskie pārstāvji vai patiesā labuma guvēji bieži nav zināmi. Šādos gadījumos pastāv iespēja izvairīties no nodokļu nomaksas un šīs personas, salīdzinot ar Latvijas un citu valstu, ar kurām Latvijai ir noslēgtas nodokļu konvencijas un nodrošināta savstarpējā administratīvā palīdzība, rezidentiem, ir izdevīgākā stāvoklī.

2016. gada septembrī Eiropas Savienībā (ES) tika uzsākts darbs pie kopīga ES nesadarbojošos jurisdikciju saraksta izstrādes ar mērķi izveidot ES nesadarbojošos jurisdikciju sarakstu un izpētīt potenciālos ES līmeņa pretpasākumus gan nodokļu, gan nenodokļu jomā. 2016. gada 8. novembrī tika pieņemti Eiropas Padomes secinājumi par Eiropas Savienības nesadarbojošos jurisdikciju saraksta nodokļu vajadzībām, izstrādes kritērijiem un procesu, savukārt 2017.gada 5.decembrī, Eiropas Savienības dalībvalstīm vienbalsīgi atbalstot, tika pieņemts un publicēts 17 ārpus ES esošu valstu un atkarīgo teritoriju melno sarakstu, kuras tā atzīst par nodokļu paradīzēm, kas negodīgi piedāvā shēmas, kā izvairīties no nodokļiem . Daļa no minētajiem Padomes secinājumos iekļautajiem papildus pasākumiem un saistībā ar tiem noteiktajiem pretpasākumiem atbilstoši Latvijas nodokļu likumiem pastāv jau šodien un attiecas uz zemu nodokļu un beznodokļu valstīm, kuru saraksts ir noteikts ar Ministru kabineta noteikumiem. Bet dalībvalstis ir tiesīgas papildus jau ES līmenī noteiktajiem pretpasākumiem ieviest papildus pasākumus, lai pasargātu nodokļu bāzi.

Jau 2008. gada 29. jūlijā Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, kā arī sadarbībā ar Ģenerālprokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju izstrādāt un finanšu ministram līdz 2008.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamību normatīvajos aktos definēt terminu “ārzona” . Arī 2010.gadā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam kopīgi ar Finanšu ministriju tika uzdots sagatavot un līdz 2010.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, definējot terminu “ārzona” . Taču 2010.gada 15.jūnijā jautājums no dienaskārtības tika svītrots un atlikts .

Tāpat – jau 2011.gadā Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju tika uzdots sagatavot un līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par iespējām ierobežot zemu nodokļu un beznodokļu valstīs un teritorijās reģistrētu personu vai kapitālsabiedrību, kurās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs un teritorijās reģistrētai personai pastāv izšķiroša ietekme, un personālsabiedrību, kuras biedrs ir zemu nodokļu un beznodokļu valstīs un teritorijās reģistrēta persona, tiesības piedalīties publiskajos iepirkumos.

Jau desmit gadu laikā vairākkārt novērotās stingrās apņemšanās gan normatīvajos aktos definēt terminu “ārzona”, gan arī ierobežot zemu nodokļu un beznodokļu valstu un teritoriju dalību publiskajos iepirkumos nav īstenojušās praksē un izmaiņās likumdošanā. Šāda veida grozījumi, ieviešot stingrākas prasības valsts un pašvaldību iepirkumu jomā un ierobežojot iespēju tajos piedalīties zemu nodokļu un beznodokļu valstīs un teritorijās reģistrētām personām, palīdzēs novērst iespēju izvairīties no nodokļu nomaksas un nodrošinās vienlīdzīgas pozīcijas publiskajos iepirkumos konkurējošiem uzņēmumiem.

 

Foto: Ieva, Ābele, Saeimas administrācija

 

Dalīties