Pārstāvēta Latvija ASEM kultūras ministru sanāksmē Roterdamā

20. un 21. oktobrī Roterdamā, Nīderlandē, notika sadarbības organizācijas ASEM (Asia-Europe Meeting) 6. Āzijas-Eiropas kultūras ministru sanāksme, kurā man bija tas gods pārstāvēt Latviju.

ASEM foruma interešu lokā bija radošo industriju sektors un šīs jomas sadarbības jautājumi.

ASEM foruma dalībniekus ar runu sveica Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs, Nīderlandes Izglītības, kultūras un zinātnes ministre Jete Busemakere (Jet Bussemaker), ASEF vēstnieks Žan Jaņs (Zhang Yan) un citas augstas amatpersonas. 

Kā Latvijas Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs līdzās citu Eiropas un Āzijas valstu kultūras ministriem un valsts sekretāriem teicu uzrunu, kurā uzsvēru, ka ekonomiskā krīze un tās sekas Latvijā veicinājušas radošās idejās balstītu jaunu biznesu rašanos – Latvijā pēdējos gados vērojams radošo industriju uzņēmumu skaita pieaugums. Arī viena no četrām galvenajām kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija 2014–2020” sadaļām ir veltīta konkurētspējīgām kultūras un radošajām industrijām. Uzsvēru, ka starpnozaru sadarbības jautājumi, kas tika aplūkoti šajā ASEM forumā, būs viena no tēmām arī KM organizētajā konferencē „Kultūras un radošo industriju pārneses efekti citos sektoros” Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā 2015. gada 11. un 12. martā radošās darbības nedēļas „Radi!” ietvaros. 

Foruma dalībnieki secināja, ka ASEM dalībvalstis saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem: kā veidot saiknes starp radošajiem uzņēmējiem, veicināt izglītības un zinātnes sadarbību ar radošajām industrijām un stiprināt dažādas savstarpējas pilsētu un reģionu iniciatīvas. ASEM valstu ministri vienojās, ka nepieciešams veidot ciešu saikni starp radošajām industrijām un sociālajiem mērķiem, ko tās var palīdzēt sasniegt. 

Latvijas delegācijai foruma laikā notika divpusēja tikšanās ar Šveices kultūras ministra padomniekiem Mihaelu Brendlu (Michael Brändle) un Johannu Borrego (Johanna Borrego). Tikšanās laikā tika pārrunātas Latvijas un Šveices sadarbības iespējas radošo industriju sektorā. Šveices pusi īpaši interesēja iespējamā sadarbība filmu ražošanas un producēšanas jomā. Šveices delegācija tika iepazīstināta ar kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam „Radošā Latvijā” un tajās definētajiem galvenajiem mērķiem un uzdevumiem radošo industriju sektora atbalstam, kā arī Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm un darba programmu. 

ASEM sadarbība aizsākta 1996. gadā, lai veidotu Eiropas un Āzijas partnerību. ASEM ir daudzpusējs dialogs starp ES un Āzijas valstīm, kas aptver ekonomiskās sadarbības jautājumus, cilvēktiesības, likumības principu īstenošanas pilnveidošanu, kā arī tādas jomas kā globālie veselības apdraudējumi, ilgtspējīga attīstība, klimata izmaiņas, enerģētika, starpkultūru un starpkonfesiju dialogs, nodarbinātība un izglītība. Vienīgais institucionālais ASEM instruments ir Āzijas-Eiropas fonds (ASEF). 

ASEM foruma noslēgumā Korejas Republika apstiprināja, ka nākamā Āzijas-Eiropas kultūras ministru sanāksme notiks 2016. gadā Seulā.

 

Avots: http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=5783

Dalīties